Homepage / Inspectie en aanleg vloeistofdichte vloeren
Inspecties

Een inspectie van de vloeistofdichte vloer of verharding is alleen verplicht wanneer dat in een artikel van het Activiteitenbesluit (of de Activiteitenregeling) danwel in uw omgevingsvergunning bepaald is.

De vloeistofdichtheid van vloeren en verhardingen kan op termijn worden aangetast. Om vast te stellen of de vloer of verharding in uw bedrijfssituatie vloeistofdicht blijft, moet u deze tenminste één keer per jaar met uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem nalopen. En één keer in de zes jaar moet u de vloeistofdichte vloer of verharding laten inspecteren door een onafhankelijke, erkende inspecteur.

In het Activiteitenbesluit - waarin voor de meeste ondernemers de milieuregels zijn opgenomen - is het inspecteren van de bedrijfsriolering niet wettelijk vereist. Bij mogelijke problemen wordt deze inspectie wel aanbevolen, om te voorkomen dat lekkage van de riolering alsnog tot bodemverontreiniging zou kunnen leiden. Hier geldt uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer.

In de Activiteitenregeling zijn eisen gesteld aan de aanleg van de vloeistofdichte riolering om te voorkomen dat vloeistoffen die gemorst worden alsnog via een lekkende riolering in de bodem terecht komen. Afwateringssystemen van de vloeistofdichte voorziening of verharding moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument (BRL 7700).

De BRL 7700 is de opvolger van de BRL’s 2319, 2362, 2371, 2372 die daarmee zijn samengevoegd. Vanaf 1 oktober 2014 eindigt de overgangstermijn en is het wettelijk verplicht om de BRL 7700 te gebruiken voor de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen inclusief het afwateringssysteem.

Er geldt overgangsbeleid voor bestaande rioleringen (totdat er groot onderhoud aan de installatie plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte verharding wordt opengebroken of de afleverinstallaties worden vervangen).

In dit onderdeel is ook informatie opgenomen over de inspectie van bovengrondse en ondergrondse tanks en over de keuring van mestbassins.

Zoekt u een erkend inspectiebedrijf dat inspecties kan uitvoeren, klik dan hier. Deze bedrijven moeten erkend zijn op basis AS SIKB 6700 (inspectie bodembeschermende voorzieningen) dan wel AS SIKB 6800 (controle en keuring tank (opslag) installaties). Voor de tekst van deze richtlijnen klik hier: AS SIKB 6700 en AS SIKB 6800.

Aanleg
De verplichting om de vloeistofdichte vloer aan te laten leggen door een erkende persoon of instelling geldt voor alle inrichtingen waar meer dan 25 kubieke meter vloeibare brandstof wordt afgeleverd. Niet alleen aan motor- en spoorvoertuigen maar ook aan snor- en bromfietsen, agrarische voer- en werktuigen etc. Als in de inrichting minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd dan is een vloeistofdichte vloer of verharding niet verplicht. Er mag dan ook een andere bodembeschermende voorziening worden toegepast, bijvoorbeeld een vloeistofkerende voorziening met incidentenmanagement. In bepaalde specifieke gevallen mag in plaats van een vloeistofdichte vloer of verharding een geomembraanbaksysteem worden toegepast.

Zoekt u een erkend bedrijf dat vloeistofdichte vloeren kan aanleggen of herstellen, klik dan hier.