Welkom op de website BODEMBESCHERMING.nl

Deze website biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Milieuzorg, en daarmee ook het voorkomen van bodemverontreiniging, draagt bij aan de duurzame bedrijfsvoering van uw onderneming. Bovendien voorkomt u hoge saneringskosten bij een bodemverontreiniging.

Deze site richt zich in de eerste plaats op bedrijven en activiteiten die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Heeft u een Omgevingsvergunning bedenk dan dat in die vergunning aanvullende eisen gesteld kunnen zijn.

U vindt op deze site antwoord op de vraag welke verplichtingen op u van toepassing zijn. Verder vindt u op deze site praktische informatie om invulling te geven aan die verplichtingen, zoals een ‘Wegwijzer vloeren’, een ‘Werkinstructiekaart’, een ‘Stappenplan Inspectie vloeistofdichte bodemvoorziening (vloeistofdichte vloer)’ en een ‘Bedrijfsinterne controlelijst aaneengesloten bodemvoorziening (vloeistofkerende vloer)’. Daarnaast kunt u de regelgeving zelf raadplegen via een aantal links naar andere sites.

SIKB
In het Bal wordt vaak verwezen naar private normen en richtlijnen op het gebied van bodembescherming.  Deze documenten worden ontwikkeld en actueel gehouden door SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), die ook deze website beheert.

Op www.sikb.nl kunt u meer informatie vinden.