Home » Keuring bovengrondse tankinstallaties

Keuring bovengrondse tankinstallaties

 

Keuring van bovengrondse tanks conform PGS 30 en de BRL SIKB 7800
In het Bal is geregeld dat bovengrondse tanks voor het opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel moeten voldoen aan PGS 30. Ook is voorgeschreven dat deze tankinstallaties moeten worden geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7800. Vanuit de PGS 30 volgt dat de tankinstallaties iedere 15 tot 20 jaar door een voor BRL SIKB 7800 gecertificeerd bedrijf herkeurd moeten worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de status van de bovengrondse opslagtank(s) na te gaan en deze te laten keuren. Het is  verstandig om de bovengrondse tanks die niet meer voldoen aan de eisen te verwijderen. Dit houdt in dat de tank gereinigd dient te worden en vervolgens moet worden afgevoerd. Zowel reiniging als afvoer van een tank dient te geschieden door een erkend bedrijf. Van het reinigen en afvoeren van een tank moet u altijd een bewijs van sanering en afvoer ontvangen.

Zo worden problemen bij eventuele milieucontroles voorkomen. Overigens kan bij calamiteiten de verzekeraar moeilijk doen omdat er  sprake is van een niet goedgekeurde opslag van brandstof als de tank niet tijdig gekeurd (of verwijderd) is.

Versoepeling regels bovengrondse afgewerkte olietanks en dieselolietanks

Met ingang van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, is het niet meer verplicht om deze tankinstallaties door een onderneming met een certificaat voor BRL SIKB 7800 te laten installeren, onderhouden en repareren, behalve als er ondergrondse leidingen op de installatie zijn aangesloten. Wel geldt er voor diverse onderdelen van de installatie een verplichting dat deze onder certificaat zijn aangelegd, onder andere voor de lekdetectie en overvulbeveiliging. Voor afgewerkte olietanks is deze verplichting trouwens al per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Het feit dat er geen certificatieplicht meer geldt voor deze installaties wil niet zeggen dat er geen regels gelden. De installatie moet nog steeds in technisch goede staat zijn en goed onderhouden worden. Daarnaast is ook de zorgplicht op tankinstallaties van toepassing. Bij een tankinstallatie met een installatiecertificaat BRL SIKB 7800, is zeker dat aan de eisen van het Bal paragraaf 4.94 en aan de zorgplicht wordt voldaan.

Voor meer informatie over de aanleg, het onderhoud en de keuring van bovengrondse tanks, leidingen en appendages wordt verwezen naar reit.nl die ook onder het beheer van SIKB valt.